Terms and Conditions

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 „B1X Gate”

§ 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ”Regulaminem”), określa zasady funkcjonowania portalu internetowego dostępnego pod adresem : https://b1x.gate (zwanego dalej „Serwisem”). Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, jak również prawa i obowiązki podmiotu zarządzającego Serwisem i świadczącego dostępne w nim usługi (zwanego dalej „Administratorem” lub „Administratorem Serwisu”).
 2. Administratorem jest:  B1X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: Plac Wolności 13 lok. 2, 35-073 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, ….Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00007794343, posiadająca NIP 8133809443 oraz REGON 382948846.
 3. Dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie Serwisu: …………………………………….. adres www: …..
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu  powinna zapoznać się z Regulaminem.
 5. Każda osoba, która przystąpiła do korzystania z Serwisu jest zobowiązana do zaakceptowania i przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2

[Definicje]

    1. Pojęcia w dalszej części Regulaminu należy rozumieć w sposób następujący:
 1. Serwis/ Portal/Platforma platforma komunikacyjna prowadzona przez Administratora dostępna pod adresem ……………. , umożliwiająca Użytkownikom nawiązywanie współpracy w zakresie świadczenia przez Ekspertów usług doradczych oraz pozyskiwania tych usług przez Odbiorców z oraz korzystanie z dostępnych na niej usług szczegółowo opisanych pod adresem www: ………………….. . 
 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca, we własnym imieniu, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Ekspert – zarejestrowany Użytkownik Serwisu spełniający kryteria określone przez Serwis i Regulamin, który zdefiniował się jako specjalista w konkretnej dziedzinie i świadczy usługi doradcze w tym zakresie.  
 4. Odbiorca/ Odbiorca usług Eksperta – zarejestrowany Użytkownik, który poszukuje za pośrednictwem Portalu Usług eksperckich oraz za pośrednictwem Portalu z tych usług korzysta .
 5. Portfel – jedna z dostępnych na Portalu funkcjonalności umożliwiająca rozliczenia pomiędzy Użytkownikami korzystającymi z Serwisu na zasadach określonych w Serwisie i Regulaminie. 
 6. Usługi eksperckie– usługi doradcze i inne aktywności , które mogą być zrealizowane przez Eksperta na rzecz Odbiorcy po spełnieniu określonych przez Serwis warunków i zgodnie z Regulaminem.;
 7. Środki finansujące – zgromadzone przez Odbiorcę usług eksperckich następujące środki zdeponowane w Portfelu: (i) środki finansowe w złotych polskich lub innej walucie jeśli Serwis to przewiduje, (ii) środki w postaci kryptowaluty XRP – „grosikowe” , (iii)  inne udostępnione zgodne z przepisami prawa  sposoby,  na zasadach określonych w Serwisie i Regulaminie;
 8. Cena Usługi eksperckiej –  wyrażona w Środkach finansujących i określona przez Eksperta wartość Usługi eksperckiej. Zapłata przez Odbiorcę równowartości Ceny usługi eksperckiej w odpowiednich Środkach finansujących jest warunkiem jej realizacji.
 9. Rejestracja – procedura założenia Konta w Serwisie przez Użytkownika polegająca na podaniu prawdziwych danych: swojego imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu firmy, numeru telefonu kontaktowego do osoby działającej w imieniu firmy, adresu e-mail bądź dodatkowo nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie oraz hasła, obejmująca również zdefiniowanie się jako Ekspert i/lub Odbiorca usług Eksperta. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość  potwierdzająca Rejestrację. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem, w której przedmiotem są usługi świadczone w Serwisie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Konto – prowadzony w ramach funkcjonalności Systemu dla Użytkownika zbiór zasobów, w którym gromadzone są dotyczące go dane związane z korzystaniem z Platformy.
 11. Konsument – Użytkownik dokonujący z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    1. W zakresie nie zdefiniowanym w punkcie poprzednim pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy interpretować zgodnie z ich dosłownym znaczeniem.

§ 3

[Warunki korzystania z Serwisu]

 1. Serwis jako platforma komunikacyjna, w ramach której Użytkownicy mogą nawiązać współpracę związaną z udzielaniem i otrzymywaniem Usług eksperckich  pozwala jego Użytkownikom na korzystanie z dostępnych w nim funkcjonalności, takich jak:

a/  zdefiniowanie jako Ekspert

b/ zdefiniowanie jako Obiorca Usług eksperckich

c/ oferowanie i korzystanie z Usług eksperckich

d/ ,,,,,,,,,,,,

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu i Rejestracja.
 2. Warunkiem uzyskania przez Użytkownika statusu Eksperta jest zdefiniowanie się przy pomocy udostępnionych przez Serwis funkcji jako specjalista w danej dziedzinie oraz uprawdopodobnienie swoich kwalifikacji  zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Serwisie. 
 3. Warunkiem uzyskania przez Użytkownika statusu Odbiorcy usług eksperckich jest zdefiniowanie się przy pomocy udostępnionych w Serwisie funkcji jako zainteresowany daną kategorią usług i/lub zamierzający korzystać z takich usług, na zasadach wskazanych w Serwisie i zgodnie z Regulaminem. 
 4. Warunkiem skorzystania z Usług eksperckich jest posiadanie Środków finansujących w Portfelu wystarczających na pokrycie Ceny Usługi Eksperckiej. 
 5. Portfel zasilany jest poprzez wpłatę środków finansowych przelewem na podany numer rachunku bankowego w złotych polskich lub innej walucie zgodnie ze wskazaniem Serwisu  lub zgromadzenie kryptowaluty XRP „grosikowego”  lub poprzez inny dostępny w Serwisie i zgodny z  przepisami prawa sposób inny niż wpłaty gotówkowe .
 6. Stan wpłaconych do Portfela Środków finansujących jest stale widoczny w Serwisie i uaktualniany w czasie rzeczywistym. 
 7. Niewykorzystane Środki finansujące zgromadzone w złotych polskich lub innej walucie, o ile jest dostępna przez Serwis, przekazywane są Użytkownikom raz na dobę przelewem na rachunek bankowy ……… Inne niewykorzystane Środki finansujące zwracane są Użytkownikom raz na dobę …
 8. Przed przekazaniem lub wypłatą Środków finansujących Użytkownikowi Administrator uprawniony jest do przeprowadzenia weryfikacji podmiotu, na rzecz którego mają być wypłacone lub przekazane Środku finansujące, w tym wezwania do przedstawienia stosownych dokumentów lub potwierdzenia tożsamości Użytkownika w inny sposób lub podjęcia innych działań.

§ 4

[Rejestracja Użytkownika oraz likwidacja konta Użytkownika]

       1. Użytkownik w celu skorzystania z pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu obowiązany jest dokonać uprzedniej rejestracji.
       2. Rejestracja ma charakter jednorazowy.
       3. Rejestracja, korzystanie oraz likwidacja Konta zalogowanego Użytkownika jest bezpłatna.
       4. Użytkownik uprawniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta w ramach Serwisu.
       5. Rejestracji dokonuje się pod adresem internetowym www.….. poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień. Treść Regulaminu przesyłana jest Użytkownikowi będącemu konsumentem na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
       6. Formularz rejestracyjny wypełnia się poprzez podanie przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko lub firma, adres e-mail oraz hasło.
       7. Podanie danych Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do jego zarejestrowania. Użytkownicy, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w celu korzystania z Serwisu.
       8. Zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie nastąpi niezwłocznie po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
       9. W trakcie logowania Użytkownik podaje adres e-mail podany w trakcie rejestracji oraz hasło.
       10. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy przekazanie przez Użytkownika osobom trzecim lub nieuprawnione wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła i/lub adresu e-mail oraz za szkody z tego wynikłe.
       11. Użytkownik posiada możliwość edycji i zmiany swoich danych za pośrednictwem konta Użytkownika.
       12. Użytkownik powinien aktualizować dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego. Aktualizacji danych dokonuje się poprzez zmianę stosownych danych na koncie Użytkownika.
       13. Administrator Serwisu  nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji danych przez Użytkownika.
       14. Użytkownik uprawniony jest do zlikwidowania swojego konta w każdym czasie.
       15. Likwidacji konta Użytkownik dokonuje poprzez wysłanie Administratorowi maila na adres ………. z prośbą o usunięcie konta. Likwidacja konta dokonywania jest niezwłocznie po otrzymaniu żądania usunięcia konta od Użytkownika.

§ 5

[Prawa i obowiązki Użytkownika]

1. Użytkownik zobowiązany jest do: 

a) korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem,

b) niewykorzystywania loginów innych Użytkowników bez ich wiedzy i zgody, 

c) niepodejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników,

d) niedziałania na szkodę innych Użytkowników i/lub innych osób,

e) niewykorzystywania w nazwie konta Użytkownika wyrażeń i słów powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodnych z dobrymi obyczajami i/lub do których Użytkownik nie ma stosownych uprawnień.

2. Użytkownik w celu ochrony swojego konta zobowiązany jest do utrzymywania swojego hasła w tajemnicy, w tym w szczególności do nie udostępniania hasła osobom trzecim, zaś w przypadku podejrzenia ujawnienia hasła osobom trzecim powinien niezwłocznie zmienić hasło.  

3. Zakazane jest publikowanie przez Użytkownika treści, które naruszają prawa oraz dobra osobiste osób trzecich.

4. Zakazane jest podszywanie się przez Użytkownika pod inne osoby.

5.    Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Konta Użytkowników są niezbywalne.

6.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędy przy Transakcjach wynikające z podania błędnych danych przy Rejestracji w Serwisie.

7. Zakazane jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, mogących przerwać, zniszczyć i/lub ograniczyć dostęp do Serwisu. 

8. Zakazane jest wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z Serwisu.

9. Użytkownik, który stwierdzi naruszenie prawa, norm społecznych, norm obyczajowych, prywatności bądź postanowień niniejszego Regulaminu przez innego Użytkownika, uprawiony jest do zgłoszenia tego faktu Administratorowi. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ……………….. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać: wskazanie sposobu naruszenia, nazwy Użytkownika, który dopuścił się naruszenia oraz podanie linku do Wydarzenia, w którym doszło do naruszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia Administrator podejmie stosowne działania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  

§ 6

§ 7

[Uprawnienia Administratora Serwisu]

    1. Administrator Serwisu jest uprawniony:
 1. do dokonywania rozbudowy Serwisu, a także modyfikowania listy wymagań sprzętowych i/lub programowych niezbędnych do prawidłowego jego działania, przed uprzednim poinformowaniem o tym Użytkowników;
 2. okresowego ograniczania lub wyłączania dostępności do zasobów Serwisu, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przed uprzednim poinformowaniem o tym Użytkowników; 
 3. umieszczania reklam graficznych i tekstowych wyświetlanych w wybranych przez niego momentach korzystania ze Strony oraz umieszczania w Serwisie odnośników do witryn zarządzanych przez podmioty trzecie bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników. 
    1. Ograniczenia, o których mowa powyżej związanych z pracami może zostać wprowadzone na czas nie dłuższy niż konieczny do zakończenia niezbędnych prac.
    2. W przypadku uznania przez Administratora Serwisu, że umieszczenie danej treści stoi w sprzeczności z przepisami prawa i/lub z dobrymi obyczajami, Administrator Serwisu zastrzega sobie uprawnienie do m.in.: usunięcia lub moderowania takiej treści.
    3. Dobór środków podjętych w stosunku do Użytkownika wprowadzającego zastrzeżoną treść należy do Administratora Serwisu.
    4. Administrator poinformuje Użytkownika wprowadzającego zastrzeżoną treść oraz Użytkownika zgłaszającego naruszenie o działaniach podjętych w związku z naruszeniem.
    5. Administrator uprawniony jest do weryfikacji wszelkich zamieszczanych przez Użytkowników  danych i informacji oraz zamieszczanych treści, w tym w szczególności danych definiujących Użytkownika jako Eksperta, przy użyciu wszelkich metod i narzędzi dostępnych w granicach prawa. Inni Użytkownicy uprawnieni są do opiniowania treści i danych podawanych przez pozostałych Użytkowników, w szczególności zdefiniowanych jako Ekspertów, w tym oceniania Ekspertów, poprzez m.in. opiniowanie, oflagowanie lub inne dostępne przez Serwis narzędzia. 
    6. W każdym przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu albo powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub też podania danych lub ujawniania treści niepożądanych lub niezgodnych z prawdą, naruszających normy społeczne, obyczajowe, prywatność, Administrator uprawniony jest do wysłania Użytkownikowi wezwania do zaprzestania w/w naruszeń na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji.
    7. Administratorowi przysługuje prawo do blokady lub usunięcia Konta Użytkownika w sytuacji, w której pomimo podjętych kroków zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedniego, Użytkownik w dalszym ciągu narusza postanowienia Regulaminu albo powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
    8.  

§ 8

[Odpowiedzialność Administratora Serwisu 

w ramach świadczenia usługi platformy komunikacyjnej]

1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług eksperckich. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i jakoś Usług eksperckich oraz rzetelność i prawdziwość treści i informacji podawanych i/lub udostępnianych przez Użytkowników ramach Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań stanowiących naruszenie Regulaminu  podjętych przez Użytkowników lub osoby trzecie. 

Wyłączona jest odpowiedzialność Administratora Serwisu z tytułu treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu, a także za wszelkie szkody wskutek tego powstałe. 

2. Administrator Serwisu nie ponosi wobec Użytkownika lub osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem danych zawartych w Serwisie.

3. Administrator Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za:

a ) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz skutki z tego  wynikające,

b) treści zamieszczane przez Użytkowników.

4. Wyłączona jest odpowiedzialność Administratora Serwisu za utratę treści opublikowanych przez Użytkownika wynikłą wskutek awarii systemu informatycznego lub wskutek innych zdarzeń, którym Administrator  nie był w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą Administratora Serwisu, gdy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego skutków oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. 

5. Wyłączona jest odpowiedzialność Administratora Serwisu za:

a) szkody powstałe w wyniku przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, spowodowanych w szczególności konserwacją lub wymianą sprzętu, a także w wyniku działania siły wyższej,

b) szkody spowodowane nieuprawnionymi działaniami lub zaniechaniami Użytkownika.

6. Wszelka odpowiedzialność za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku zagrożeń występujących w sieci Internet, tj. w szczególności włamań do systemu Użytkownika, ataków hakerskich, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami spoczywa na podmiotach, które takich ataków się dopuściły.

7. Administrator Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za spowolnienie i/lub ograniczenie transferu danych do wartości zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych Serwisu.  

8. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nierzetelnych danych.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawinione i bezprawne działania Użytkowników.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, dokonane bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego.

§ 9  

[Opłaty i prowizje]

§ 10

[Wymagania techniczne]

1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. 

2. Administrator informuje, że warunki i ewentualne koszty odpłatności za dostęp do sieci Internet, reguluje umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a wybranym przez Użytkownika operatorem telekomunikacyjnym.

3. Użytkownik powinien posiadać zainstalowane na urządzeniu końcowym aktualne oprogramowanie antywirusowe.

4. W celu korzystania z Serwisu w wersji desktopowej wymagane jest:

a) posiadanie przez Użytkownika komputera mającego dostęp do sieci Internet z minimalną prędkością łącza wynoszącą………….., 

b) korzystanie przez Użytkownika z jednej z następujących przeglądarek internetowych Safari, Internet Explorer, Chrome, Firefox , Opera.

5. Prawidłowe działanie Serwisu gwarantuje korzystanie z przeglądarek internetowych wskazanych w ustępie poprzednim. Administrator nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Serwisu przy wykorzystaniu innych przeglądarek internetowych niż wskazane z zdaniu poprzednim.

8. Serwis nie zapewnia środków wskazanych powyżej, to Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 11

[Własność intelektualna]

1. Administrator Serwisu oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej poza materiałami Użytkowników, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne itp. oraz ich układ stanowią własność intelektualną Administratora Serwisu bądź podmiotów trzecich.

2. Administrator Serwisu wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących jego własnością oraz własnością osób trzecich, o których mowa powyżej, bez uprzedniej pisemnej zgody wyżej wskazanych podmiotów. 

3. Administrator Serwisu wyraża zgodę na niekomercyjne wyświetlanie, pobieranie i drukowanie materiałów będących własnością Serwisu, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem obowiązku umieszczenia widocznej informacji o prawach autorskich Serwisu przez podmiot wykorzystujący te materiały.

4. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika treści zamieszczonych w Serwisie, Użytkownik lub podmiot trzeci obowiązany jest do podania źródła pozyskania tych treści.

5. Wszelkie prawa do Serwisu, a także wszystkich jego elementów, tj. w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych, należą do Administratora Serwisu.

6. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie stanowi podstawy nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do Serwisu i/lub treści  w Serwisie zamieszczanych..

§12

[Odstąpienie konsumenta od umowy]

     1. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dot. korzystania z Serwisu tj. świadczenia usługi platformy komunikacyjnej odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może odstąpić od umowy, składając Administratorowi Serwisu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

3. Administrator Serwisu przewiduje możliwość złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Odstąpienie jest skuteczne po przesłaniu na adres e-mail Administratorowi:…… uzupełnionego wzoru oświadczenia.

4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

6. Dodatkowo Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta w dowolnej chwili. Wszystkie tego typu przypadki powodują wygaśnięcie warunków korzystania z Serwisu z wyjątkiem następujących danych: 

a) kopia zapasowa usuniętych treści Użytkownika, a także jego danych w tym danych dotyczących rejestracji i bezpieczeństwo konta i danych dotyczących ochrony praw innych osób może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie dostępna dla innych);

b) treści opublikowane wcześniej przez Użytkownika, nie wygasają automatycznie,  użytkownik publikując treści lub informacje, zezwala wszystkim, na uzyskiwanie dostępu i wykorzystywanie informacji, a także wiązanie ich z Użytkownikiem. 

7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień dotyczącego niniejszego Regulaminu albo narażenia Administratora na ryzyko odpowiedzialności prawnej, Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania udostępniania użytkownikowi całości lub części świadczonych usług. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony e-mailem lub w postaci komunikatu przy następnej próbie uzyskania dostępu do Serwisu. 

§ 13

[Przetwarzanie danych osobowych]

1.    Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami  o ochronie danych osobowych w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administratorem danych osobowych klientów jest: B1X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……, adres: ul. ….., ….. …., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000….., posiadająca NIP ….. oraz REGON ………..

3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych ……………………, dane kontaktowe: telefon: ………………………………, adres e-mail: …………………..

4.    Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkowników dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.    Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych z Serwisem.

6.     W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji l (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję  znajdujący się w stopce każdego newslettera.

7. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych w przepisach  o ochronie danych osobowych.

8.     Użytkownikowi niebędącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia.

9.   W celu zrealizowania uprawnienia określonego powyżej w niniejszym paragrafie, Użytkownik zwraca się z żądaniem do Administratora. Żądanie powinno zostać wysłane listem poleconym na adres ….. lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres  ……. .

8. Dane dotyczące Użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 14

[Polityka prywatności]

1. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”), w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W przypadku korzystania z Serwisu w celu prawidłowego świadczenia usługi może zostać wysyłany identyfikator aplikacji.

2. Poprzez rejestrację lub korzystanie z Serwisu, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. W przypadku korzystania z aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie identyfikatora aplikacji.

3. Zawartość plików „cookies” oraz identyfikator aplikacji nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” żadne dane osobowe nie są przetwarzane i/lub przechowywane. 

4. Pliki „cookies” oraz identyfikator aplikacji  nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego Użytkownika, nie niszczą systemu, nie powodują zmian konfiguracyjnych, a także nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym Użytkownika.

5. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do odwołania zgody na wykorzystanie przez Administratora plików „cookies”. W tym celu Użytkownik winien dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z Serwisu. W takim przypadku Użytkownik pozbawiony będzie możliwości pełnego korzystania z Serwisu.

6. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

§ 15

[Postępowanie reklamacyjne] 

1. Każdy Użytkownik w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Serwisu uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: …..@…….

2. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie udzielona bezzwłocznie,  w miarę możliwości technicznych  nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

3. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego wymaga nietypowych, szczególnych działań lub napotka obiektywne przeszkody (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp), termin rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu.

4. Odpowiedź zostanie wysłana  Użytkownikowi na adres e-mail, z jakiego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne. 

5. Administrator Serwisu nie jest podmiotem odpowiedzialnym w zakresie jakichkolwiek reklamacji i roszczeń Użytkowników w stosunku do innych Użytkowników, które to roszczenia powinny być zgłaszane bezpośrednio wobec tego innego Użytkownika.  

§ 16

[Zmiany Regulaminu]

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej www. …. oraz drogą elektroniczną.

2. Administrator Serwisu poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www. …. informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie. Dodatkowo Administrator Serwisu wyśle do zalogowanych Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta stosowną informację wraz z tekstem jednolitym zmienionego Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu może nastąpić, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych. Zmiana, o której mowa zdaniu poprzednim jest możliwa po wcześniejszym poinformowaniu o niej Użytkowników. Informacja o planowanych zmianach będzie wysyłana, co najmniej na 14  dni przed jej wprowadzeniem do Użytkowników na ich adres e-mail. W przypadku braku akceptacji dla zmiany Regulaminu przez Użytkownika, może on żądać usunięcia swojego konta, w tym danych oraz wypowiedzenia świadczonych usług.  

4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu i wysłania stosownej informacji do Użytkowników.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.

§ 17

[Postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w formacie pdf na stronie internetowej pod adresem www. …… .

3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; 

• wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

• powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected]

5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w zwykłej formie pisemnej

………………..   …………..

       (miejscowość) (data)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 Adres konsumenta(-ów)

Adres do korespondencji 

Administratora portalu:

………………

 …- …. ……

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niżej podpisany/podpisani niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej dnia ………………..  o świadczenie usługi korzystania z Serwisu dostępnego w domenie ….. . 

Podpis konsumenta(-ów) 

Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w wersji elektronicznej

………………..   …………..

       (miejscowość) (data)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 Adres konsumenta(-ów)

       ……………………………………..

………………………………

Adres do korespondencji 

Administratora portalu:

………………

 …- …. ……

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej dnia ………………..  o świadczenie usługi korzystania z Serwisu dostępnego w domenie ….. .

 

Top